Училищен план-прием в първи клас

Училищен план-прием  за учебната 2021 – 2022 годинаУчилищен план прием в първи клас

Училищен план прием в първи класУчилищен план прием в първи клас

Заявление за записване в първи класЗаявление за записване в I клас

График  на дейностите за прием  на деца  в първи клас през учебната 2020 / 2021 годинаГрафик на дейностите

ЗаповедЗаповед